ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ PRIVE IDEALES CLUB

Ο κάτοχος και δικαιούχος της κάρτας μέλους PRIVE IDEALES CLUB (στο εξής «κάρτα») συμφωνεί ανεπιφύλακτα και αποδέχεται ότι :

1) Η κάρτα χορηγείται στον δικαιούχο και κάτοχό της (εφεξής ο «Δικαιούχος»), κατόπιν αιτήσεως αυτού, από την εταιρία IDEALES (εφεξής καλούμενη η «Εταιρία»), παραμένει ωστόσο στην ιδιοκτησία της Εταιρίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του προγράμματος προνομίων.
2) Η κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική.  Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να κάνει συναλλαγές με την κάρτα αυτή, παρά μόνο δικαιούται να απολαμβάνει προνόμια, όπως αυτά θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα από την Εταιρία.  Σε καμία περίπτωση η κάρτα και τα προνόμια τα οποία παρέχει η κάρτα δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.
3) Η κάρτα ενεργοποιείται μόλις περιέλθει στην κατοχή του Δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος θα έχει προηγουμένως αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης της κάρτας και θα έχει υποβάλει στην Εταιρία ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση της κάρτας αυτής.  Η κάρτα παρέχει στον Δικαιούχο προνόμια αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ, χάνοντας αυτομάτως την ισχύ της σε περίπτωση κατάργησης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης του προγράμματος αυτού.
4) Οι παροχές του προγράμματος προνομίων και οι εταιρίες και επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό, αναφέρονται μέσα στο site της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Ideales.gr, όπως αυτές γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό κατά περιοδικά διαστήματα μέσω ανακοίνωσης σε σημείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Ideales.gr.
5) Ο Δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα σε όλα τα καταστήματα IDEALES (ιδιόκτητα, ήτοι ανήκοντα στην Εταιρία ή franchise) για τα προνόμια που προσφέρει η Εταιρία στους κατόχους της κάρτας, εφόσον υπάρχουν προνόμια.   Επίσης, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει στα καταστήματα των εταιριών και επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την Εταιρία και οι οποίες προσφέρουν προνόμια στους Πελάτες της εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δικαιοδόχος έχει επικοινωνήσει και συνεννοηθεί με την εταιρία ή επιχείρηση που προσφέρει τα προνόμια στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχει η Εταιρία για κάθε εταιρία ή επιχείρηση ξεχωριστά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Ideales.gr, και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι εταιρίες και επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα προνομίων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προγράμματος που θα γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό μέσω ανακοίνωσης σε σημείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Ideales.gr.
6) Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική.  Χρήση της κάρτας γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το Δικαιούχο με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου στοιχείου αποδεικτικού της ταυτότητάς του.  Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας από το Δικαιούχο σε τρίτο πρόσωπο.
7) Η Εταιρία έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει ή καταργήσει το πρόγραμμα προνομίων και τους όρους αυτού (ολικά ή μερικά), όπως, όλως ενδεικτικώς, τη χρονική διάρκεια του προγράμματος ή τον κατάλογο των ειδικότερων καταστημάτων της Εταιρίας ή/και εταιριών ή/και επιχειρήσεων στα οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα προνομίων, κατά την εκάστοτε πολιτική της και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς την προηγούμενη ειδική ενημέρωση του Δικαιούχου και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του. 
8) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει κατά πάντα χρόνο οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση της κάρτας από το Δικαιούχο και να ζητήσει από το Δικαιούχο να επιστρέψει την κάρτα στην Εταιρία.
9) Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης ή κατάργησης του προγράμματος προνομίων και των όρων αυτού ή/ και των όρων χρήσης της κάρτας υπό τον όρο 7 ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση της απαγόρευσης υπό τον όρο 8 ανωτέρω, ο Δικαιούχος ουδεμία αξίωση φέρει ή διατηρεί κατά της Εταιρίας εκ του λόγου αυτού, καθόσον με την αποδοχή των παρόντων όρων, αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων, το οποίο του παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από ελευθεριότητα της Εταιρίας και μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί ως ανωτέρω, άλλως, σε κάθε περίπτωση, παραιτείται με την αποδοχή των παρόντων όρων από κάθε σχετική αξίωσή του.
10) Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Δικαιούχου για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων εταιριών ή/ και επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προνομίων.
11) Ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την κάρτα προς την Εταιρία σε πρώτη ζήτησή της από την τελευταία.  Κατά τα λοιπά, ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τη φυλάσσει, να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση και να μην τη μεταβιβάζει προς περαιτέρω χρήση σε άλλον.
12) Ο Δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία τυχόν αλλαγή στη διεύθυνση ή/και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, διαφορετικά η Εταιρία δε θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας.  Επίσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την Εταιρία σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κάρτας.
13) Η Εταιρία θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Δικαιούχου εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του νόμου 2472/1997, τα οποία αναφέρονται στην αίτηση εκδόσεως της κάρτας με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη και προώθηση των προϊόντων της Εταιρίας καθώς και των συμμετεχουσών στο πρόγραμμα προνομίων εταιρειών και επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να διαβιβάζει τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε οποινδήποτε τρίτο και ρητώς αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης των προσωπικών δεδομένων του Δικαιούχου από την Εταιρία.
14) Ο Δικαιούχος έχει το δικαίωμα, όποτε το επιθυμεί, να επιστρέψει την κάρτα του στην Εταιρία και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα προνομίων της Εταιρίας.
15) Η κάρτα και το πρόγραμμα προνομίων ισχύει μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.